UKP Ruda Śląska - klub pływacki

Pływanie dla innych jest zabawą i rekreacją - dla nas jest pasją

 

UCZNIOWSKI KLUB PŁYWACKI RUDA ŚLĄSKA

 

Regulamin

Uczniowskiego Klubu Pływackiego

Ruda Śląska

 

15 październik 2014 rok

 

 

 

I. Użyte w niniejszym regulaminie określenia, oznaczają:

 

1. Klub – Stowarzyszenie działające pod nazwą Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska, w skrócie UKP Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Chryzantem 10.

2. Zarząd – Zarząd UKP Ruda Śląska.

3. Członek – Członek UKP Ruda Śląska, który złożył deklarację członkowską, opłacił jednorazową opłatę wpisową, został przyjęty w poczet członków Klubu Uchwałą Zarządu oraz regularnie opłaca składki członkowskie, z uwzględnieniem poniższego podziału:

• Członek uczestnik - osoba poniżej 18 roku życia,

• Członek zwyczajny - osoba pełnoletnia/rodzic członka uczestnika,

• Członek wspierający - osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc w realizacji celów

4. Wpisowe - jednorazowa opłata wpisowa dokonywana w chwili złożenia deklaracji przyjęcia w poczet

5. Składka członkowska - comiesięczna opłata członka Klubu.

 

II. Zakres działalności UKP Ruda Śląska.

 

1. UKP Ruda Śląska prowadzi szkolenia pływackie na basenie krytym w Rudzie Śląskiej.

2. Klub prowadzi zajęcia obejmujące naukę pływania, doskonalenie technik pływackich, oraz trening sportowy dla poniższych grup członków:

• naukę pływania - dla nie potrafiących pływać, zajęcia prowadzone są 1-5 razy w tygodniu

• doskonalenie technik pływania - dla posiadających podstawowe umiejętności pływackie, prowadzone są 1- 5 razy w tygodniu po 45 minut,

• treningi sportowe - kryterium stanowi umiejętność pływania czterema stylami pływackimi oraz opinie trenera/instruktora, zajęcia prowadzone są 1- 6 razy w tygodniu, a czas zajęć to 45 - 120 minut.

3. Zarząd wspólnie z trenerami/instruktorami ustala grupy treningowe na podstawie powyższych kryteriów oraz ich wielkość, biorąc pod uwagę przepustowość obiektu i wysoka jakość zajęć.

4. Program szkolenia, formy prowadzonych zajęć oraz metody treningowe opracowują prowadzący zajęcia trenerzy/instruktorzy.

5. Trenerzy/instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia dziennika zajęć w zakresie prowadzonych

6. Trenerzy/instruktorzy zatrudnieni przez Zarząd Klubu odpowiadają za przebieg zajęć, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie obowiązujących regulaminów przez uczestników zajęć.

7. Nadzór nad szkoleniem członków Klubu prowadzi Szef Wyszkolenia w porozumieniu z Zarządem.

 

III. Obowiązki UKP Ruda Śląska.

 

1. UKP Ruda Śląska ma obowiązek zapewnić członkom Klubu:

• miejsce na basenie krytym,

• trenerów i instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje,

• opiekę, gwarantującą bezpieczeństwo podczas zajęć, wyjazdów na zawody oraz obozy,

• organizację wyjazdów na zawody sportowe i obozy.

 

IV. Prawa i obowiązki członków UKP Ruda Śląska.

 

1. Członek Klubu ma prawo do:

• uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego,

• korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej,

• korzystania z obiektu i sprzętu sportowego,

• uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach,

• rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją bycia Członkiem Klubu.

2. Uczestnik zajęć ma obowiązek:

• przestrzegać obowiązującego Statutu UKP Ruda Śląska i Regulaminu Klubu,

• przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na basenie krytym,

• systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu,

• aktywnie i rzetelnie uczestniczyć w zajęciach treningowych,

• wykonywać polecenia trenera/instruktora,

• zgłaszać się na zajęcia punktualnie i regularnie do swojej grupy treningowej,

• uzyskiwać zgodę trenera/instruktora na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu,

• posiadać ze sobą sprzęt pływacki tj. strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie oraz klapki,

• systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie (miesięczne),

• przedstawiać trenerowi/instruktorowi regularnie co pół roku zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej potwierdzające zdolność do pływania (dotyczy grupy treningu sportowego),

• informować trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.),

• brać udział w zawodach pływackich w terminach wyznaczonych przez Szefa Wyszkolenia oraz obozach treningowych organizowanych przez UKP Ruda Śląska (dotyczy grupy treningu

• występować na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, spodenki, dres klubowy, itp.)

• usprawiedliwiać i zgłaszać trenerowi/instruktorowi dłuższe nieobecności (powyżej 1 miesiąca) i rezygnacji z udziału w zajęciach lub zawodach,

• wykazywać się wysoką kulturą osobistą i szacunkiem wobec trenera/instruktora i pozostałych uczestników zajęć/zawodów,

• godnie reprezentować barwy klubu, zachować postawę sportowca, poszanować zasady uczciwej walki, szacunku dla przeciwnika.

 

V. Opłaty i zasady finansowania zajęć.

 

1. Wysokość składki członkowskiej oraz opłaty wpisowej na dany rok szkolny ustala Zarząd Klubu.

2. Opłaty miesięczne są stałe w danym miesiącu i wynoszą:

Opłata wpisowa:

100 zł płatna jednorazowo gotówką,

2 rodzeństwa zniżka 20% - 160 zł,

3 rodzeństwa zniżka 30% - 210 zł.

Składka członkowska:

Płatna z góry za dany miesiąc do 10-tego każdego m-ca na rachunek bankowy.

Brodzik:

1 godzina - 80 zł - opłata miesięczna.

2 godziny - 100 zł - opłata miesięczna.

Nauka/doskonalenie pływania

1 raz w tygodniu 70 zł

2 razy w tygodniu 100 zł

3 razy i więcej w tygodniu 150zł

Trening sportowy bez limitu 85zł

Składka członkowska dla rodzica wynosi miesięcznie 5 zł.

3. W przypadkach indywidualnych próśb rodziców/członków zwyczajnych dot. min płatności, związanych z nieobecnością dziecka na zajęciach powyżej 1 miesiąca rodzic/członek zwyczajny powinien złożyć pismo (może być w formie mailowej) do rozpatrzenia przez Zarząd Klubu.

4. Wysokość opłat miesięcznych lub opłaty wpisowej może ulec zmianie na podstawie uchwały Zarządu Klubu. Ogłoszenie uchwały o zmianie opłat członkowskich lub opłaty wpisowej zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie www.ukprudaslaska.pl

5. Wysokość składek jest stała i niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu.

6. W przypadku nie uzasadnionego zalegania ze składkami za okres trzech miesięcy, Zarząd Klubu ma prawo do skreślenia uczestnika z listy członków Klubu.

7. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty członkowskiej.

8. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd Klubu może odroczyć termin wniesienia opłat miesięcznych.

 

VI. Zawody i obozy sportowe.

 

1. Koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, ubezpieczeniem NW oraz zakwaterowaniem na zawodach oraz opłaty startowej ponoszą uczestnicy. Koszty te mogą być finansowane częściowo lub w całości przez Klub, w zależności od kondycji finansowej Klubu.

2. Koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów, opiekunów ponosi Klub.

3. Do udziału w zawodach typuje trener/instruktor biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

• systematyczne uczęszczanie na zajęcia,

• niezaleganie z opłatami składek członkowskich,

• posiadanie aktualnych badań lekarskich,

• godne reprezentowanie Klubu, stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulaminów.

4. Do udziału w zawodach rangi Mistrzostwa Polski typuje Szef Wyszkolenia biorąc pod uwagę powyższe kryteria.

 

VII. Nagrody i kary.

 

1. Zarząd Klubu może przyznać zawodnikowi nagrodę na wniosek trenera/instruktora za wybitne osiągnięcia w zawodach.

2. Nagroda może być rzeczowa lub w formie dofinansowania, w tym między innymi: obniżenie lub zwolnienie z miesięcznych opłat składek członkowskich.

3. Zarząd Klubu może wnioskować o przyznanie zawodnikowi nagrody za wybitne osiągnięcia w zawodach przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska (dotyczy zdobycia medalu na Mistrzostwach Śląska lub na poziomie A i B Mistrzostw Polski).

4. Zawodnik może zostać ukarany za:

• nie wykonywanie poleceń trenera/ instruktora,

• lekceważący stosunek do trenera /instruktora oraz pozostałych uczestników zajęć,

• niesportowe zachowanie się podczas zajęć treningowych i zawodów,

• nieprzestrzeganie regulaminu Klubu i przepisów obowiązujących w obiektach sportowych.

5. Karą za powyższe przewinienia może być między innymi:

• zawieszenie w prawach członka Klubu na czas oznaczony tj. niedopuszczenie do zajęć treningowych i startów w zawodach,

• wykluczenie z członkostwa w Klubie.

 

VIII. Rozwiązanie umowy.

 

1. W przypadku rezygnacji członek Klubu zobowiązany jest do uregulowania składek członkowskich do dnia złożenia rezygnacji.

2. Członek Klubu, który złożył rezygnację z członkostwa w Klubie, a otrzymał bezpłatnie od Klubu sprzęt sportowy lub inne rzeczy, jest zobowiązany do ich zwrotu w ciągu 7 dni od złożenia powyższej rezygnacji (dotyczy rezygnacji z członkostwa w okresie poniżej 1 roku od dnia otrzymania rzeczy, o których mowa wyżej).

 

IX. Zmiana barw klubowych.

 

1. Ustanie członkostwa w Klubie następuje także, miedzy innymi w przypadku złożenia pisemnej prośby zawodnika w związku ze zmianą barw klubowych, po uprzednim opłaceniu składek

2. Na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 1 czerwca 1996 roku w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski Związek Pływacki i jego organizacje członkowskie, uchwala się co następuje:

• Zawodnik zrzeszony w UKP Ruda Śląska może reprezentować w zawodach pływackich wyłącznie UKP Ruda Śląska.

• Za zgodą Zarządu UKP Ruda Śląska i Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego zawodnik może reprezentować barwy innych organizacji sportowych w zawodach pływackich.

• Zawodnik może zmienić barwy klubowe na własną prośbę, jeżeli wyrazi na to zgodę Zarząd UKP Ruda Śląska, w oparciu o pisemny wniosek zawodnika/rodzica, złożony łącznie z wnioskiem Klubu, do którego zawodnik zamierza się przenieść.

3. Zmiana barw klubowych może być dokonywana w okresie od 1 września do 31 grudnia danego

 

X. Postanowienia końcowe.

 

1. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestnika zajęć i nieprzestrzegania przepisów i regulaminów odpowiada członek Klubu, a w przypadku osób nieletnich jego rodzic.

2. Zarząd UKP Ruda Śląska ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości na stronie www.ukprudaslaska.pl, na co najmniej 14 dni przed wejściem Regulaminu w życie.

 

 

Podpisy Członków Zarządu

 

UKP RUDA ŚLĄSKA

 

- Aktualności

- Informacje

- Kadra

- Galeria

- Kontakt

ZAWODY

 

- Kalendarz imprez PZP

- Kalendarz imprez UKP

- Wyniki UKP