Statut

Statut Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska z 24 września 2014

Rozdział 1 – Nazwa, teren działania i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Klub działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla właściwego realizowania swoich celów może także prowadzić działalność poza granicami Polski.

2. Siedziba Klubu znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem 10.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym Statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych, ogólnokrajowych związków i stowarzyszeń rekreacyjnych oraz sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2 – Cel i środki działania

§ 6

1. Celem Klubu jest:

    1) Rozwijanie form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.

    2) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

    3) Integracja środowisk uczniowskich, rodziców i nauczycieli.

2. Klub realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności poprzez:

    1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

    2) Wspomaganie realizacji zajęć wychowania fizycznego w zakresie nauki pływania.

    3) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie kraju oraz poza nim.

    4) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fifizycznej i umysłowej np. obozy sportowe i rekreacyjne.

    5) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

    6) Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

    7) Organizowanie dla dzieci i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego i obozów.

    8) Udział w realizacji programów skierowanych do dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania Statutowe we współdziałaniu z:

1. Kierownictwem szkół.

2. Władzami samorządowymi i jednostkami organizacyjnymi podlegającymi Urzędowi Miasta Ruda Śląska.

3. Innymi klubami i związkami sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz bazie sportowo -rekreacyjnej szkół i MOSIR-u w Rudzie Śląskiej.

Rozdział 3 – Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Uczestników.

3. Wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być rodzice uczestników oraz osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci w poczet członków przez Zarząd Klubu.

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie poniżej 18 roku życia, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci w poczet członków Klubu przez Zarząd Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne lub prawne, które popierają cele Klubu oraz zadeklarują pomoc w realizacji tych celów, w szczególności pomoc materialno-finansową. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz klubu.

4. Członkowie klubu nie mogą bez zgody władz klubu brać udziału w zawodach pływackich w barwach innego klubu.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.

2) Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3) Uczestniczenia w zajęciach, zawodach, obozach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4) Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.

5) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

2. Uprawnienia określone wyżej w ust. 1 punkt 2-5 przysługują członkom wspierającym. Członkowie wspierający maja prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

3. Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat, mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego.

§ 12

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.

5. Dbanie o dobre imię Klubu.

§ 13

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, wspierających i uczestników dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej:

1. Imię i nazwisko.

2. Adres zamieszkania.

3. Datę urodzenia.

4. Numer PESEL.

5. Numer telefonu.

6. Adres e-mail.

7. W przypadku członków wspierających zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.

8. W przypadku osób małoletnich zgodę przedstawicieli ustawowych.

Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu w poczet członków Klubu. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycielską stają się członkami Klubu z dniem uprawomocnienia się decyzji właściwego starostwa o wpisie Klubu do ewidencji.

§ 14

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1) Śmierć członka będącego osobą fizyczną oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.

3) Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:

i. Umyślnego naruszenia postanowień Statutu.

ii. Nie brania udziału w działalności Statutowej Klubu przez okres trzech miesięcy.

iii. Działania na szkodę Klubu.

iv. Nieuzasadnionego zalegania ze składkami za okres trzech miesięcy.

4) Rozwiązanie Klubu.

2. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4 – Władze Klubu

§ 15

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa cztery lata.

3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania.

4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

i. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

A. Z własnej inicjatywy.

B. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

C. Na wniosek ogółu członków.

ii. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

iii. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w 30 dni od upływu terminu określonego wyżej Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

iv. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien zawiadomić członków na piśmie lub e-mailem, o terminie i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed tym terminem.

v. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków uprawniony jest do wyznaczenia w zawiadomieniu drugiego terminu posiedzenia, obowiązującego w przypadku braku quorum na posiedzeniu wyznaczonym w pierwszym terminie.

vi. Proponowany porządek obrad może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na cztery lata.

§ 17

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.

2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.

4) Wybór Prezesa klubu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5) Uchwalanie zmian Statutu.

6) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków.

7) Podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania Klubu oraz przeznaczenia majątku likwidowanego Klubu.

8) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

9) Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

2. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. Z zastrzeżeniem §15 ust. 3 uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

§ 18

1. Zarząd Klubu składa się z trzech do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezesa. Pozostali członkowie zarządu spośród siebie wybierają Wiceprezesa i Sekretarza.

2. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu.

§ 19

1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu, a w szczególności:

1) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

3) Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.

4) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu.

5) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Zmiana wysokości składek członkowskich i innych opłat obowiązujących w Klubie.

7) Składanie  sprawozdań z działalności Klubu.

8) Podejmowanie uchwał o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w razie nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Każdy członek Zarządu zgodnie z ustawowymi wymogami jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia o niekaralności.

6. W posiedzeniu Zarządu na jego zaproszenie mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, trenerzy oraz zaproszeni goście, przy czym członkowie Zarządu biorą udział z głosem decydującym, natomiast pozostałe osoby z głosem doradczym.

§ 20

Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli prawidłowo nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. Czynności tych dokonuje Zarząd Klubu na wniosek własny lub Komisji Rewizyjnej, odwołanie lub zawieszenie musi być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie Klubu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu i kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

2. Komisja Rewizyjna składa się od jednego do trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. W przypadku, kiedy skład  Komisji Rewizyjnej  ulegnie zmniejszeniu do jednego członka, władze te w terminie do 30 dni zobowiązane są do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Statutowej i finansowej Klubu.

2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.

3) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.

5) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

6) Żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej stanowią organ odrębny od organu zarządzającego i nie podlegającemu mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie komisji rewizyjnej:

1) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać w nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

2) Nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3) Każdy członek Komisji Rewizyjnej zgodnie z ustawowymi wymogami jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia o niekaralności.

§ 22

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli prawidłowo nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. Czynności tych dokonuje Zarząd Klubu na wniosek własny lub Komisji Rewizyjnej, odwołanie lub zawieszenie musi być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie Klubu.

§ 23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo wyboru nowych członków spośród członków Klubu. Wybór musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

Rozdział 5 – Wyróżnienia i kary

§ 24

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 25

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu lub też naruszenia pozytywnego wizerunku Klubu, w tym poprzez negatywną postawę podczas zawodów, Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie członków – prawo wymierzania następujących kar:

1) Upomnienia.

2) Nagany.

3) Zawieszenia w prawach członka na czas oznaczony.

4) Wykluczenia.

2. Członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu o ukaraniu do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6 – Majątek i fundusze Klubu

§ 26

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

1. Składki członkowskie oraz wpisowe.

2. Dotacje budżetowe na zadania zlecone.

3. Darowizny, zapisy, spadki.

4. Dotacje budżetowe.

5. Inne źródła.

§ 27

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Zabrania się:

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu.

2) Wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 7 – Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 28

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 29

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy obecnych na Zebraniu Członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Wiceprezes Klubu.